Radon

Vi hjälper till med tätningar vid radonproblem via vår samarbetspartner

Radonsanering av brf, hyreshus och kommersiella fastigheter

Har ni radonproblem eller vill mäta radon i er fastighet kan vi hjälpa er hela vägen med

 • Radonmätning (ackrediterat laboratorium)
 • Rapportering och kontakt med kommunen
 • Projektering och rådgivning för (gör det självare)
 • Gammamätnining för att utröna blåbetongförekomst
 • Radonundersökning i problemfastigheter
 • Åtgärder mot radon
   

Vanliga åtgärder i flerfamiljshus

Förhöjda halter från blåbetong kan uppstå i hyreshus om ventilationen är dålig och strålningsklassen är hög.

Vanligt är också att boende stänger av/sätter igen ventiler och därmed ökar radonhalten.

I hyreshus och bostadsrätter är det vanligast att marklägenheterna har höga värden.

Markradon kan spridas från källarrum och via trapphus in i lägenheten, bakom putsen i ytterväggarna eller längs med schakt för avlopp, vatten och el. Det finns exempel där lägenheterna högst upp får in mest markradon.

Viktigt med noggrann mätning

När ni ska mäta lägenheter och lokaler i er fastighet, mät då samtidigt av samtliga källarrum, källargångar, trapphus och liknande för att på så vis spåra var radonet kommer in och hur det sprider sig. Undersökningen är den i särklass mest kostnadseffektiva man kan göra och ofta den enda information som behövs för att lämna åtgärdsförslag.

Radon på arbetsplats och strålskyddslagen

Varför är det så viktigt att genomföra en radonundersökning på arbetet? Anledningen är den nya strålskyddslagen som trädde i kraft sommaren 2018. Denna lagändring innebär att arbetsgivaren måste känna till radonhalten på arbetsplatsen. Dessutom måste arbetsgivaren vidta skäliga åtgärder för att åtgärda radonhalter som ligger över det nya gränsvärdet på 200 Bq/m³.

Denna nya lag har gjort att det ofta kommer upp frågor som rör radonmätning och radonsanering på arbetsplatser.

Här är de lokaler på en arbetsplats som ska mätas för radon:

 • Lokaler som använd mer än fyra timmar per dag på regelbunden basis.
 • Källare och andra lokaler under jord och andra lokaler där det finns risk för inläckage av radon. Detta gäller om lokalerna kan användas mer än 50 timmar per år av en person.
 • Alla lokaler och rum som ligger på bottenvåning och källarplan. När det handlar om större öppna lokaler ska man använda en detektor per 150 kvadratmeter.
 • På högre våningsplan bör man använda minst två detektorer eller minst en detektor per 250 kvadratmeter.Om radon
Radon (radon-222) är en luktfri, färglös och osynlig ädelgas som förekommer i sönderfallskedjan från Uran 238. Halveringstiden för radon-222 är ca 3.8 dygn. I sönderfallet bildas radondöttrar vilka är radioaktiva metalljoner som fastnar på dammpartiklar i inomhusluften.

Det är radondöttrarna som utgör en hälsofara. Andelen radondöttrar av radongasen som finns i luften beror på dammnivån i luften eller F-faktorn.
F-faktor 0.5.
När F-faktorn är låg fastnar radondöttrarna på andra ytor såsom väggar och gardiner.

De radioaktiva grundämnen bl. a. uran och radium som radon bildas ur, förekommer i alla bergarter. Byggnadsmaterial som är stenbaserade innehåller mer eller mindre av dessa grundämnen.

I bergarterna förekommer också radon-220 eller toron, vilket bildas ur sönderfallskedjan från Torium-232. Torongasen har en mycket kort halveringstid, 55 sekunder, vilket innebär att den oftast sönderfaller innan den hinner transporteras in i huset. Det är därför sällsynt att toronhalten i inomhusluften blir hög. Med ett avancerat radonmätinstrument kan man spåra sönderfallen från torongasens döttrar. Detta är ett utmärkt hjälpmedel att lokalisera var markluft läcker in i huset.